Platforma Elektronicznego Fakturowania

Obowiązek elektronicznego fakturowania

Kogo dotyczy obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych?

Obowiązek dotyczy  zamawiających, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub Ustawy o umowie koncesji lub Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Z czego wynika obowiązkowy odbiór faktur elektronicznych?

Obowiązek wynika z  Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Kiedy wchodzi w życie obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych?

Obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych:

  1. od 18 kwietnia 2019 r.- dla zamówień o wartości powyżej 30 000 EUR.
  2. od 1 sierpnia 2019 r. – dla wszystkich zamówień publicznych
Obowiązek dotyczy postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy (18.04.2019 r.) i umów zawartych w wyniku takich postępowań.

Jakie instytucje najczęściej realizują zamówienia publiczne?

  • organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały
  • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa) oraz ich związki
  • państwowe jednostki budżetowe
  • samorządowe zakłady budżetowe
  • agencje wykonawcze
  • instytucje gospodarki budżetowej
  • państwowe fundusze celowe
  • Zakłady Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez nie fundusze oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ)
  • uczelnie publiczne
  • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
  • państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe
  • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego

  Czy mogę odmówić przyjęcia faktury na PEF?

  Odmowa podjęcia czynności stanowiącej obowiązek ustawowy podmiotu może skutkować skargą do organu wyższego stopnia lub właściwego sądu administracyjnego. Odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej może również podlegać także pracownik, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn odmawia załatwienia sprawy.