Platforma Elektronicznego Fakturowania

Obowiązek elektronicznego fakturowania

Kogo dotyczy obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych?

Obowiązek dotyczy  zamawiających, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub Ustawy o umowie koncesji lub Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Z czego wynika obowiązkowy odbiór faktur elektronicznych?

Obowiązek wynika z  Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Kiedy wchodzi w życie obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych?

Obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych:

  1. od 18 kwietnia 2019 r.- dla zamówień o wartości powyżej 30 000 EUR.
  2. od 1 sierpnia 2019 r. – dla wszystkich zamówień publicznych
Obowiązek dotyczy postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy (18.04.2019 r.) i umów zawartych w wyniku takich postępowań.

Jakie instytucje najczęściej realizują zamówienia publiczne?

  • organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały
  • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa) oraz ich związki
  • państwowe jednostki budżetowe
  • samorządowe zakłady budżetowe
  • agencje wykonawcze
  • instytucje gospodarki budżetowej
  • państwowe fundusze celowe
  • Zakłady Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez nie fundusze oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ)
  • uczelnie publiczne
  • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
  • państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe
  • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego