Platforma Elektronicznego Fakturowania

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu efaktura.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-05-06

Status dostępności

Serwis efaktura.gov.pl jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Dokumenty do pobrania nie są dostępne cyfrowo, np. nie posiadają nagłówków i spisu treści

Oświadczenie sporządzono: 2022-12-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Departamentem Gospodarki Elektronicznej:
e-mail: sekretariatDGC@mrit.gov.pl
tel.: +48 (22) 262 94 21

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – Jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres podmiotu publicznego odpowiedzialnego za prowadzenie serwisu efaktura.gov.pl:
Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
plac Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa.

Główne wejście do siedziby Ministerstwa Rozwoju i Technologii usytuowane jest od strony pl. Trzech Krzyży. Do budynku prowadzą trzy komplety drzwi (w tym dwa rozwierne i jedne automatyczne rozsuwane). Dla wyrównania poziomów przed wejściem do budynku wybudowano spocznik ze stopniami schodowymi oraz dwa podjazdy z poręczami, które umożliwiają swobodne wejście do budynku. Wewnątrz budynku znajduje się platforma przychodowa dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi również wejście od strony ul. Wspólnej.

Wejścia od strony pl. Trzech Krzyży i ul. Wspólnej są dozorowane przez służby ochrony oraz objęte systemem kontroli dostępu (tripody, bramki wejściowe). Przed budynkiem od strony pl. Trzech Krzyży znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Żurawiej. Na dziedzińcu wewnętrznym ulokowano dodatkowe podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Wewnętrzne klatki schodowe oraz windy zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Kabiny windowe wyposażone są w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a i wyświetlacze piętrowe. Umożliwiają zastosowanie komunikatów głosowych o lokalizacji danej windy.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku, z wyłączeniem stref objętych kontrolą dostępu.