Platforma Elektronicznego Fakturowania

Rozwój PEF

23 marca 2020 r. uruchomiony został projekt „E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania”.

Głównym celem projektu jest rozwój obecnych funkcjonalności oferowanych na PEF poprzez udostępnienie obsługi faktur specjalizowanych (np. faktur za dostawę energii elektrycznej, paliw gazowych, usługi wodociągowych czy telekomunikacyjnych). Włączenie dostawców usług specjalizowanych w proces fakturowania elektronicznego przyczyni się do skrócenia czasu potrzebnego na obsługę elektronicznych faktur specjalizowanych i zmniejszenia kosztów ich przetwarzania, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i jednostek administracji publicznej. Ponadto, w ramach projektu planowana jest do udostępnienia użytkownikom Książka Adresowa PEF. Będzie ona odpowiedzią na pojawiające się zapytania o rejestr adresów elektronicznych kont podmiotów zarejestrowanych na Platformie. Planowany termin zakończenia projektu to I kwartał 2022 r.

Faktury specjalizowane na PEF

Usługa przesyłania faktur specjalizowanych będzie powiązana z pozostałymi usługami już oferowanymi na Platformie PEF, które są elementami składowymi działań związanych z zarządzaniem zamówieniami publicznymi w fazie post-award, tj.:

 • usługą zamawiania dostawy,
 • usługą awizowania dostawy,
 • usługą potwierdzenia odbioru,
 • usługą fakturowania,
 • usługą wystawiania faktury korygującej,
 • usługą wystawiania noty księgowej.

E-usługa przesyłania faktur specjalizowanych udostępniona na Platformie PEF będzie świadczona poprzez aplikację webową i intefejs API.
Założeniem projektu jest opracowanie wyspecjalizowanego standardu faktury elektronicznej, obejmującego potrzeby usługodawców z branż:

 • dostaw energii elektrycznej,
 • dostaw paliw gazowych,
 • dostaw wody i odbiór ścieków,
 • usług telekomunikacyjnych,
 • specjalizowanych usług finansowych (np. faktoring).

Jednocześnie, otwartość rozwiązania umożliwia w przyszłości implementację rozwiązań w oparciu o potrzeby interesariuszy PEF z kolejnych sektorów gospodarki.

Książka Adresowa PEF

Baza adresów kont zarejestrowanych na PEF ułatwi proces wymiany dokumentów elektronicznych między kontrahentami m. in. w zakresie:

 • Usprawnienia rejestracji na Platformie,
 • Wprowadzenia elastycznych rozwiązań zarządzania indywidualnymi książkami adresowymi podmiotów,
 • Pozbawionego błędów przy prewypełnianiu dokumentów danymi odbiorców.

Wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych na PEF będzie ogólnodostępna poprzez portal eFaktura.gov.pl.
Zadanie budowy Książki Adresowej PEF zakłada także integrację z powstającymi Katalogami Administracji Publicznej.

Zaproszenie do konsultacji

Ministerstwo Rozwoju – Beneficjent projektu oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania – Partner Projektu zapraszają przedstawicieli sektorów:

 • Dostaw energii elektrycznej,
 • Dostaw paliw gazowych,
 • Dostaw wody i odbioru ścieków,
 • Usług telekomunikacyjnych

do udziału w pracach grup roboczych, których celem jest opracowanie wymagań przedsiębiorstw co do zakresu zawartości planowanego standardu faktury specjalizowanej. Spotkania poszczególnych zespołów, którym przewodzi Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Rozwoju, będą odbywały się w formie zdalnej co dwa tygodnie.
Zainteresowanych udziałem w pracach grup roboczych prosimy o kontakt na adres email: efakturowanie@mr.gov.pl