Platforma Elektronicznego Fakturowania

OpenPeppol

Organizacja non-profit, której jednym z celów jest zapewnienie europejskim przedsiębiorcom komunikacji elektronicznej z europejskimi instytucjami rządowymi w ramach obsługiwanych przez nie procesów zamówień publicznych.

Aby osiągnąć ten cel, OpenPeppol promuje wykorzystanie wypracowanych, jednolitych technologicznie standardów elektronicznej wymiany dokumentów w procesach pre-award (przed uzyskaniem zamówienia publicznego) i post-award (po otrzymaniu zamówienia publicznego).

Członkami sieci OpenPeppol są zarówno instytucje publiczne – rządowe, jak i podmioty prywatne. W 2016 r. Polska również stała się członkiem sieci OpenPeppol. Rolę krajowej jednostki zarządzającej pełni minister właściwy do spraw gospodarki.

Sprawdź listę członków OpenPeppol

Dostawcy usług OpenPeppol

Certyfikowani dostawcy, tzw. punkty dostępu (ang. access points) umożliwiają wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy dowolnymi podmiotami zarejestrowanymi w sieci Peppol. Status certyfikowanych dostawców usług Peppol posiadają aktualnie cztery polskie podmioty:

 • Anachron Technology Poland Sp. z o.o.
 • Comarch S.A.
 • Edison S.A. (członek konsorcjum PEFexpert – Brokera PEF)
 • Infinite Sp. z o. o. (Broker PEF)
Każdy access point gwarantuje zgodność wysyłanych dokumentów z europejskimi normami elektronicznego fakturowania organizacji OpenPeppol.

Korzyści

Korzyści dla certyfikowanych dostawców wynikające z członkostwa w OpenPeppol to:

 • wpływ na ewentualne rozszerzenie specyfikacji Peppol, komponentów technicznych i usług świadczonych przez sieć Peppol,
 • wpływ na rozwój standaryzacji w obszarze e-zamówień,
 • dostęp do szerokiej grupy członków z sektora prywatnego i publicznego posiadających doświadczenie w wielu krajach.
Sprawdź jak zostać certyfikowanym dostawcą usług OpenPeppol
Sprawdź opłaty związane z członkostwem w sieci OpenPeppol

Biuro OpenPeppol

Biuro OpenPeppol w Polsce prowadzi Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, na mocy porozumienia zawartego z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

Głównymi zadaniami Biura są:
 • udzielanie informacji i wyjaśnień podmiotom zainteresowanym podpisaniem umowy na świadczenie usług dostawców usług Peppol,
 • monitorowanie poziomu jakości usług dostarczanych przez dostawców usług Peppol,
 • bieżąca obsługa operacyjna dostawców usług Peppol,
 • wsparcie dostawców usług we wdrażaniu standardów OpenPeppol,
 • bieżąca aktualizacja polskich wersji specyfikacji Peppol BIS w zakresie e-dokumentów obsługiwanych na PEF.