Portal efaktura.gov.pl jest częścią realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” (nr POPC.02.01.00-00-0047/16). Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”).

Celem głównym projektu jest wdrożenie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez administrację publiczną. Cel ten wynika z wypełnienia nałożonego na Polskę i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązku wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

Instrumentem wdrożenia tego obowiązku będzie wykorzystanie funkcjonalności Platformy Elektronicznego Fakturowania wspierającej proces wdrożenia i realizacji obowiązku odbioru faktur elektronicznych przez administrację. Konieczność zbudowania Platformy Elektronicznego Fakturowania wynika z potrzeby wsparcia przedsiębiorstw i administracji publicznej w Polsce w osiągnięciu organizacyjnej i technicznej gotowości do realizacji transgranicznych procesów gospodarczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także umożliwienie uczestnictwa jednostek administracji sfery finansów publicznych i przedsiębiorstw (zwłaszcza sektora MSP) w unijnym rynku zamówień publicznych oraz zastosowania metod współpracy wspieranych przez Unię Europejską.

Działania realizowane w projekcie oraz wytworzone produkty (przede wszystkim usługi ofertowane za pośrednictwem Platformy: zamawiania dostawy, awizowania dostawy, potwierdzania odbioru, fakturowania, wystawiania faktury korygującej, wystawiania noty księgowej, generowania raportów i zestawień dla władz publicznych) przyczynią się do poprawy dostępu do informacji publicznej w zakresie: realizacji zamówień publicznych, realizacji budżetu i zobowiązań podatkowych, działalności gospodarczej przedsiębiorstw, działalności sfery finansów publicznych.

Realizacja celu głównego projektu będzie oznaczała osiągnięcie stanu gotowości podmiotów publicznych do odbioru faktur elektronicznych zgodnych z wymaganiami Dyrektywy tj. spełniających wymagania ustrukturyzowanych formatów zgodnych ze standardami opublikowanymi przez Komisję Europejską jako standardy spełniające wymagania Normy Europejskiej. Osiągnięcie tego stanu wymaga dokonania zmian w sferze techniczno-organizacyjnej jednostek sfery publicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 34 miliony zł z czego ponad 29 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH/SEMINARIACH/SPOTKANIACH
W 2018 roku o założeniach i działaniach realizowanych w projekcie informowaliśmy podczas:

- 22 Konferencja "Miasta w Internecie", 27-29.06.2018 r.

- II Polski Kongres Zamawiających, 18-19 06.2018 r.

- Konwent Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 22.05.2018 r.,

- „XXXI Klub Informatyka Samorządowego”, 17-18.05.2018 r.

- Konwent Starostów Województwa Łódzkiego, 17.04.2018 r.

- Forum Kierowników IT w Administracji, 18-20.04.2018 r.

- Konwent Skarbników Województw RP, 1.03.2018 r.

- Workflow &Management Trends, 28.02.2018 r.

- „Państwo 2.0”, 22.02.2018 r.

- „Cyfrowe usługi publiczne w Europie”, 10.01.2018 r.

W 2017 roku o założeniach i działaniach realizowanych w projekcie informowaliśmy podczas:

„IT w Administracji”, 23.11.2017 r.

- VII Konferencja Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego CommonSign 2017, 26.10.2017 r.

- „Workflow&Document Management Trends”, 27.09.2017 r.

- „XXX Klub Informatyka Samorządowego”, 21-22.09.2017 r.

- „E-administracja dla Biznesu” (EAB), 24.05.2017 r.