Obowiązek odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych przez zamawiających

Dnia 26 listopada 2018 roku (1) wejdą w życie przepisy zobowiązujące zamawiających (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych. Do tego czasu będą oni zobowiązani dostosować się do zmian w zakresie fakturowania.

Dostosowanie oznacza z jednej strony przygotowanie merytoryczne pracowników do zmieniających się standardów, z drugiej zaś - przystosowanie systemów finansowo-księgowych do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych wystawianych przez wykonawców.

W praktyce oznacza to, że zamawiający muszą być pod koniec listopada 2018 roku przygotowani na sytuacje, w których wykonawca realizujący przedmiot zamówienia wyśle fakturę w postaci dokumentu elektronicznego o określonej przepisami strukturze. Dokument ten po wysłaniu przez wykonawcę zostanie automatycznie przetworzony przez system informatyczny zamawiającego , tzn. trafiając do systemu jako e-faktura zostanie rozpoznany i zweryfikowany.

Za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, jak również za informowanie o zmianach i wdrożenie platformy elektronicznego fakturowania odpowiedzialny jest Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu – Partner Ministerstwa Rozwoju.

Więcej informacji na temat szkoleń

(1) według projektu założeń projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych z dnia 9 sierpnia 2016 roku.

Obowiązek wystawiania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych przez wykonawców

Z dniem 26 listopada 2018 roku (1) zamawiający (w rozumieniu  ustawy Prawo zamówień publicznych) będą zobowiązani do odbioru i przetwarzania faktur w formie elektronicznej.

Co więcej, począwszy od dnia 1 listopada 2020 roku obowiązek wystawienia faktur elektronicznych obejmie również wszystkich wykonawców realizujących zamówienia publiczne.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami działania elektronicznego fakturowania i z mechanizmem ich stopniowego wdrażania. Korzystanie z elektronicznego fakturowania tzw. e-faktury wiąże się z niższymi kosztami obsługi zamówień. Ponadto korzystając z e-faktur będą Państwo mieli większy, sprawny i bezpośredni dostęp do rynku zamówień publicznych w Unii Europejskiej, co wpłynie na wzrost konkurencyjności Państwa firmy na rynkach europejskich.

Za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, jak również za informowanie o zmianach i wdrożenie platformy elektronicznego fakturowania odpowiedzialny jest Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu – Partner Ministerstwa Rozwoju.

Więcej informacji na temat szkoleń

(1) według projektu założeń projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych z dnia 9 sierpnia 2016 roku.

Dostosowanie systemów finansowo-księgowych do odbioru i wystawiania faktur elektronicznych przez dostawców rozwiązań informatycznych

Od dnia 26 listopada 2018 roku zamawiający (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) będą zobowiązani do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych wystawianych w związku z udzielonymi zamówieniami publicznymi.

Będą oni zmuszeni dostosować systemy informatyczne do procesu odbioru faktur w oparciu o europejskie standardy elektronicznego fakturowania.

Za wybór sposobu korzystania z rozwiązania odpowiedzialni będą zamawiający. Będą mogli oni korzystać z podstawowych rozwiązań udostępnionych na platformie e-fakturowania. Do ich dyspozycji zostanie pozostawione również prawo wyboru innego rozwiązania: desktopowego lub najbardziej komfortowego – połączenia platformy za pośrednictwem API z własnym systemem finansowo-księgowym.

Od listopada 2020 roku również wykonawcy (dostawcy usług i wystawcy faktur) w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych będą musieli dostosować swoje systemy finansowo-księgowe do wystawiania faktur o ustandaryzowanym formacie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zamawiających, a także wykonawców, pojawią się dla Państwa możliwości świadczenia nowych usług w zakresie dostosowania systemów finansowo - księgowych do nowych przepisów.

W 2018 roku planujemy cykl spotkań dedykowanych dla Państwa, które będą koncentrowały się wokół aspektów technicznych integracji systemów finansowo-księgowych z platformą e-fakturowania.

Jeśli mają Państwo pytania – zapraszamy do kontaktu


Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych dotyczących elektronicznej faktury.

Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualne informacje na temat szkoleń dotyczących elektronicznego fakturowania prosimy o pozostawienie adresu e-mail.