Portal efaktura.gov.pl jest częścią realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” (nr POPC.02.01.00-00-0047/16). Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”).

Celem głównym projektu jest wdrożenie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez administrację publiczną. Cel ten wynika z wypełnienia nałożonego na Polskę i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązku wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

Instrumentem wdrożenia tego obowiązku będzie wykorzystanie funkcjonalności Platformy Elektronicznego Fakturowania wspierającej proces wdrożenia i realizacji obowiązku odbioru faktur elektronicznych przez administrację. Konieczność zbudowania Platformy Elektronicznego Fakturowania wynika z potrzeby wsparcia przedsiębiorstw i administracji publicznej w Polsce w osiągnięciu organizacyjnej i technicznej gotowości do realizacji transgranicznych procesów gospodarczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także umożliwienie uczestnictwa jednostek administracji sfery finansów publicznych i przedsiębiorstw (zwłaszcza sektora MSP) w unijnym rynku zamówień publicznych oraz zastosowania metod współpracy wspieranych przez Unię Europejską.

Działania realizowane w projekcie oraz wytworzone produkty (przede wszystkim usługi ofertowane za pośrednictwem Platformy: zamawiania dostawy, awizowania dostawy, potwierdzania odbioru, fakturowania, wystawiania faktury korygującej, wystawiania noty księgowej, generowania raportów i zestawień dla władz publicznych) przyczynią się do poprawy dostępu do informacji publicznej w zakresie: realizacji zamówień publicznych, realizacji budżetu i zobowiązań podatkowych, działalności gospodarczej przedsiębiorstw, działalności sfery finansów publicznych.

Realizacja celu głównego projektu będzie oznaczała osiągnięcie stanu gotowości podmiotów publicznych do odbioru faktur elektronicznych zgodnych z wymaganiami Dyrektywy tj. spełniających wymagania ustrukturyzowanych formatów zgodnych ze standardami opublikowanymi przez Komisję Europejską jako standardy spełniające wymagania Normy Europejskiej. Osiągnięcie tego stanu wymaga dokonania zmian w sferze techniczno-organizacyjnej jednostek sfery publicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 34 miliony zł z czego ponad 29 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich.


W 2018 roku planujemy mówić o projekcie podczas:


- Konferencji Państwo 2.0 - 22-23.02.2018 roku,


- Konferencji Workflow&Document Management Trends - 28.02.2018 roku,


- Konwentu Skarbników Województw RP - 1.03.2018 roku,


- Konferencji IT w Administracji - 18-20.04.2018 roku,


- Spotkania Klubu Informatyka Samorządowego - 18.05.2018 roku,


- 22 Konferencji "Miasta w Internecie" - 27-29.06.2018 roku


W 2017 roku o założeniach i działaniach realizowanych w projekcie informowaliśmy podczas:


- VII Konferencji i Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego CommonSign 2017, która odbyła się 26 października 2017 roku w Warszawie.
Prelekcję pt.: „Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych – wymagania prawne i standardy” wygłosiła Ewa Dobrzeniecka, http://commonsign.eu/


- Konferencji Workflow&Document Managment Trends, która odbyła się 27 września 2017 w Warszawie. Prelekcję pt.: „Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych – wymagania prawne i standardy” wygłosił Rafał Sowiński, http://workflowtrends.pl/


- XXX Klubu Informatyka Samorządowego, który odbywał się od 21 do 22 września 2017 roku w Tarnowie Podgórnym.
Prelekcję pt.: „Zasady budowy cyfrowych usług publicznych” wygłosił M. Kraska, http://www.wki.itwadministracji.pl/